Fotografická soutěž drobných památek na téma „ ŽIVOT V NEŽIVÉM “

 

Heinewalde

Hrobka Bredahl, Kláštěrní dvůr Žitava (Autor fotografie: J. Sedlák)

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbe

Druck

V rámci projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“ se spolu  s dalšími partnery (Město Hrádek n. Nisou, Město Frýdlant, Společnost pro Kulturní krajinu, Obec Oybin a Statutární město Žitava účastní i Římkokatolická franost Hrádek nad Nisou v rámci kterého se také opravuje areál kostela sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou probíhá spousta dalších aktivit, krom jiného také právě společná fotografická soutěž.

Cílem fotosoutěže je tematicky zachytit drobné památky v Trojzemí (Hrádecko, Frýdlantsko a Žitavsko) pohledem turistů a veřejnosti.

Úkolem soutěžících je libovolně tematicky vyfotografovat drobnou památku v Trojzemí na téma „Život v neživém“, přičemž fantazii a kreativitě se meze nekladou. A následně zaslat fotografii na emailovou adresu pametvtrojzemi@gmail.com, společně s doplňujícími informacemi: název fotky, název památky, soutěžní kategorie, jméno autora a kontakt. Do předmětu emailu soutěžící uvede „Fotografická soutěž – Život v neživém“. Autor zasláním fotografie souhlasí s podmínkami soutěže a fotografie je tím do soutěže zařazena. Soutěžní podmínky závazné pro všechny účastníky soutěže jsou specifikovány a uvedeny v přílohách níže.

Fotografická soutěž bude probíhat od 1. 5. 2017 do 30. 9. 2017. Datum ukončení zasílání fotografií je 18. 9. 2017, do tohoto termínu mají soutěžící možnost průběžně zasílat fotografie do soutěže. Soutěž je rozdělena do 3 kategorií dle věku soutěžících na: 1. děti (do 10 let), 2. mládež (10 – 18 let) a 3. dospělí (18 a více let). Výherní fotografie bude vyhlášena v každé kategorii do 30. 9. 2017 a její autor bude odměněn drobnou cenou. Zároveň bude vyhodnoceno a vybráno 5 nejhezčích fotografií, které budou následně využity pro tvorbu elektronických puzzle v rámci projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“.

Zaslané fotografie zařazené do soutěže budou postupně zveřejňovány na stránkách Společnosti pro kulturní krajinu, Vstup zde… ►

Pro inspiraci k tématu „Život v neživém“ je v přílohách uvedeno několik fotografií drobných památek v Trojzemí, které mohou zájemcům pomoci přiblížit, co se pod tématem fotografické soutěže může skrývat. Téma je však kreativní a záleží na každém, co si pod ním představí a následně zachytí svým fotoaparátem.

Výzva k fotografické soutěži na téma „Život v neživém“ Vstup zde… ►

Soutěžní podmínky fotografické soutěže na téma „Život v neživém“ Vtup… ►

Labutí kašna

Labutí kašna v Žitavě (Autor fotografie: J. Sedlák)

25-37-06--v8vIsW

Pomník Michaela Zeißiga, Horská hřbitov Oybin (Autor fotografie: J. Sedlák)

 

Slavnostní vyhlášení vítězných fotografií fotografické soutěže „Drobné památky v zimě“

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeP1010492

Druck

Dne 20. 4. 2017, při příležitosti slavnostního zahájení výstavy fotografií z Jizerských hor hrádeckého fotografa pana Petra Mayera na radnici v Hrádku nad Nisou, proběhlo slavnostní vyhlášení vítězných fotografií v rámci fotografické soutěže „Drobné památky v zimě“. Fotografická soutěž byla vyhlášená Společností pro kulturní krajinu, z.s. od 1. 12. 2016 do 15. 3. 2017 v rámci projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“. V průběhu zimy bylo do soutěže zasláno krásných 66 fotografií od 25 českých i německých autorů. Autoři vítězných fotografií a fotografií vybraných pro tvorbu elektronických puzzle byli v rámci vyhlášení výsledků odměněni drobnými cenami a zároveň se mohli v příjemné atmosféře potěšit a nechat inspirovat vystavenými fotografiemi pana Mayera, který se již dlouhá léta věnuje především krajinářským fotografiím.

 

Dubnové setkání projektových partnerů projektu „Paměť v krajině Trojzemí“ ve Frýdlantě.

P1010530emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbe

Druck

Projektoví partneři projektu „Paměť v krajině Trojzemí“ (100260207), financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020, se opět sešli dne 25. 4. 2017, tentokrát na radnici ve Frýdlantu.

Obsahem koordinačního setkání bylo především vzájemné předání informací o realizovaných aktivitách jednotlivých partnerů, konzultace a koordinace společných aktivit projektu a hodnocení prvních monitorovacích období jednotlivých partnerů.

Všichni partneři postupně představili realizované aktivity, průběh jednotlivých milníků a průběh a stav výběrových řízení a plánovaných stavebních pracích. V rámci společných aktivit byla tématem především první fáze mapování drobných památek na Žitavsku (LP), Hrádecku (PP1) a Frýdlantsku (PP3) a požadované výstupy prvního mapování, které nadále slouží jako podklady pro questingové a turistické trasy a tvorbu a obsahovou náplň webové aplikace k 150 drobným památkám v Trojzemí. Dále byla vyhodnocena první fotografická soutěž „Drobné památky v zimě“ a slavnostní vyhlášení vítězných fotografií v rámci této soutěže, které se konalo dne 20. 4. 2017 na radnici v Hrádku nad Nisou při příležitosti slavnostního zahájení výstavy krajinářských fotografií z Jizerských hor od hrádeckého fotografa pana Mayera. Zároveň byla tématem setkání plánovaná druhá fotografická soutěž v rámci projektu, která by měla být vyhlášená v průběhu května, tentokrát na kreativní téma „Život v neživém“.

Revitalizace zeleně v areálu kostela sv. Bartoloměje v Hrádku n. Nisou.

Druck

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbe

Hradek logo RGB

Prostor bývalého hřbitova kolem kostela sv. Bartoloměje je dnes parkově upraven a obsahuje rozsáhlý soubor kamenných památek Detail odkrytého nástupu na zaniklou cestu kolem kaplí křížové cesty

Detail odkrytého nástupu na zaniklou cestu kolem kaplí křížové cesty

různého druhu. Dominantou areálu je   14 kaplí křížové cesty, 4 sochy při západním vstupu vstupu do areálu a soubor kamenných náhrobků a pomníků od 17 až do 19. století. Po zrušení hřbitova byl celek několikrát parkově upravován, poslední větší úpravy ale proběhly již před mnoha desítkami let v 30. letech 20. století. V současné době probíhá celková obnova areálu v rámci projektu Paměť v krajině Trojzemí, který byl připraven ve spolupráci celkem pěti partnerů od nás i ze Saska. Více o projektu je možno se dozvědět zde… ►  Prostor kolem kostela byl udržován v zahradní úpravě. Zeleň v areálu však nebyla úplně ideálně udržována, v havarijním stavu jsou také pískovcové památky. Taktéž stavební podstata areálu není v pořádku, v minulosti zde došlo i ke zhroucení některých zdí.  V lokalitě se vyskytuje několik významných vzrostlých stromů, především borovice černá. Zajímavostí je cypřišek vrostlý do obvodové zdi. Většina lip má mohutné kořenové náběhy přesahující přes obrubníky. Lze předpokládat, že lípy byly vysázeny kolem roku 1930 (dle srovnání dobové fotografie z r. 1920 a 1930) Lípy byly v minulosti ořezány na hlavu, nyní mají relativně mohutné sekundární koruny.
Sanace areálu začala revitalizací zeleně, která se skládá z několika aktivit. V plánu je a nebo probíhá:
 Příprava území, kácení – kácení je navrženo jako bezpečnostní, údržbové a prostorově kompoziční.
 Sadové a terénní úpravy – vyrovnání terénu po kácených dřevinách, nové výsadby, ošetření stávajících dřevin.
 Zpevněné plochy – lemující pás s krytem z kamenné drti, nové chodníky – sjednocená kamenná kostka dlažební drobná štípaná, nové osazení vybouraných a očištěných zahradních obrubníků, dlažba před J vstupem do kostela bude předlážděna, okapový chodníček lemující hřbitovní zdi a vystupující reliéfy.

Obkop kolem obvodové zdi areálu

Obkop kolem obvodové zdi areálu

 Vybavenost – 8 ks nových  typových laviček.
 Předlažba stávající plochy u hlavní brány – stávající dlažba rozebrána, očištěna znovu použita.
 Úprava travnatých ploch kolem vlastního kostela.
 Lemující pás kolem fasád kostela – pás vysypaný drobným kamenivem tmavé barvy.
Vzhledem k tomu, že součástí věci jsou zemní výkopové práce, při kterých nelze plně vyloučit možnost archeologických nálezů ze staršího osídlení, bude probíhat také odborný archeologický dohled.

 

Praktické školení k mapování drobných památek

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck
Dne 31.3.2017 bylo pod vedením Národního památkového ústavu realizováno v Hrádku nad Nisou praktické školení pro pasportizaci drobných památek v terénu, které se zaměřilo na mapování drobných památek v regionu Hrádecka a Žitavska. Jak je vidět z fotografie, ale i z celého alba publikovaného na Zonerama, oním terénem byl příhodný areál kostela sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou. Konkrétně byly modelově mapovány sochy sv. Jana Nepomuckého před vstupem do kostela vlevo, a sv. Jana Křtile před vstupemškolení vpravo při pohledu na západní vstup kostela.Praktické školení navázalo na teoretické školení k mapování drobných památek (prosinec 2016) a jeho náplní bylo především vlastní mapování drobných památek v terénu dle Metodiky pro dokumentaci drobných památek, která byla v rámci projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207″ zpracována Národním památkovým ústavem. Terénní dokumentace památek zahrnuje především poznání památky in situ, fotodokumentaci, popis drobné památky, zákresy umístění památky (širší pohled), zákresy samotné drobné památky a vyplnění expertního listu (záznamového formuláře).Na základě teoretického a praktického školení a zpracované Metodiky pro dokumentaci drobných památek budou externí pracovníci realizovat pasportizaci 50 drobných památek na Žitavsku (LP), 50 drobných památek na Hrádecku (PP1) a 50 drobných památek na Frýdlanstku (PP3).Výstupy ze školení, modelově dokumentované památky mohou pomoci při restaurování obou soch, které se připravuje v návaznosti na nyní prováděné terénní úpravy kolem kostela. Více informací k celému projektu lze nalézt na stránkách Společnosti pro kulturní krajinu, která celou akci zastřešuje. Odkaz na stránky zde… ►