Děkovná Mše sv. na závěr projektu „Paměť v krajině Trojzemí“ s požehnáním dokončeného zrestaurovaného areálu.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

Akce se konala  dne 15.12.2019 při nedělní mši. K významu projektu promluvil p. Radek Vašinek, za naše partnery promluvil starosta města Hrádek nad Nisou Josef Horinka. Za město Žitava a Žitavská muzea se akce zůčastnil Peter Knüverer. Počasí nebylo právě přívětivé, přesto hojní účastníci vyrazili ke kapli Kajetán Schubert, kde proběhlo vlastní požehnání. O kulturní vstup se postaral Rolf Bartosch. Zúčastnění se poté přesunuli do prostor fary, kde proběhlo neformální setkání partnerů projektu s farností a našimi milými hosty. Akce vzbudila i mediální pozornost, jakmile bude dotočen videovstup, zveřejníme odkaz.
20191215_10053220191215_10043720191215_100412

20191215_10034220191215_100259

Děkovná Mše sv. s požehnáním zrestaurovaného areálu 15.12. 2019 od 9:00 hod.

Areál kostela sv. Bartoloměje prochází v posledních letech postupnou obnovou. S ohledem na aktuální poměry v našem městě a hlavně početní stav a tím i finanční možnosti naší farnosti je to vše je možné pouze za zapojení široké veřejnosti a mnoha dalších subjektů a organizací. Po řadu let, vlastně již po celou dobu od pádu komunistické totality, která náboženskému životu nepřála, naše farnost úzce spolupracuje s Městem Hrádek nad Nisou, které si vzalo kostelní areál za svůj a pomáhá nám jej  udržovat. Každoročně je tak kostelní areál obohacen o nově zrekonstruované a zrestaurované části. V děkovné Mše  sv. tak můžeme vedle vymezeného projektu Paměť v krajině Trojzemí poděkovat také Městu Hrádek nad Nisou. Jenom za poslední rok byly rekonstruovány kovové součásti oplocení kostelního areálu a také při běžném pohledu nepříliš viditelná žaluziová okna ve věži kostela. Takto výjimečná spolupráce není vůbec samozřejmá, vážíme si jí a děkujeme. Věříme, že se potkáme na děkovné Mši sv. i při dalších kulturních akcích v našem kostele.Hradek logo RGB

 

Děkovná Mše sv. na závěr projektu „Paměť v krajině Trojzemí“ s požehnáním zrestaurovaného areálu.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

Akce se koná dne 15.12.2019. Začátek Mše sv. v 9:00 hod. Očekávaný začátek Požehnání  od cca 10:00,  bezprostředně po  nedělní Mši sv. v kostele sv. Bartoloměje. Následně proběhne setkání u kávy v katolické faře.  Srdečně zveme také naše partnery v projektu, Město Hrádek nad Nisou, Město Frýdlant, Obec Oybin, Statutární město Žitava a Společnost pro kulturní krajinu Hrádek nad Nisou. Bez našich partnerů i institucí Centra pro regionální rozvoj České republiky a Společného sekretariátu Programu na podporu mezinárodní spolupráce Sasko – Česká republika a SAB Dresden , zvláště pak kolegů, kteří měli náš projekt na starosti, bychom celou akci nemohli realizovat, děkujeme.
foto_pozvanka_farnost_závěr_comp

 

P. Tomáš Pavel Genrt OFM dovršil svůj život v pondělí 2. prosince 2019

P Tomáš-Genrt parte zde…►
Na pohřeb p. Tomáše Genrta se vypravuje z Hrádku n.N. do Prahy autobus, ve kterém jsou ještě volná místa. Zájemci se mohou přihlásit na čísle 776 892 677 /Gábina Čarnogurská – Trafika Donín/. Odjezd je z bývalého stanoviště autobusů u hotelu Hrádecký Dvůr. Odjezd je ráno 10. 12. 2019 v 7:00 . Obřady začínají v 10:00 v chrámu Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí v Praze v 10:00 hod.a pak ve 12:00 u hlavní brány Olšanských hřbitovů. Návrat po skončení obřadu na hřbitově a po dohodě s řidičem.

Restaurování a revitalizace parku kolem kostela sv. Bartoloměje je dokončena.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck
Restaurování a revitalizace parku kolem kostela sv. Bartoloměje je dokončena. 21. 11. 2019 proběhl  za účasti zástupců památkové péče a zástupců zhotovitele  poslední kontrolní den díla Restaurování souboru kamenné architektury. Dohotovené dílo, celke 41 objektů kamenné architektury bylo předáno zástupcům Farnosti. Dílo bylo předáno před termínem a v mimořádné kvalitě.
JeP1190731dnalo se o 14 výklenkových kaplí z druhé poloviny 18. století odpovídajících 14 zastavení křížové cesty. Kaple byly celkově stabilizovány, opraveny a doplněny byly poničené a chybějící křížky na vrcholcích střechy kaplí.
Další etapou byl soubor kamenných desek a výklenkové kaple ve východní ohradní zdi areálu.
Restaurován byl i soubor náhrobků v jihozápadní, nejstarší části ohradní zdi areálu. Jednalo se o velmi cenné náhrobky ze 17. století, ale i o hodnotná mladší, vcholně barokní díla, která doplňují klasicistní a neogotické náhrobky.
Poslední skupina náhrobků je přisazena přímo do obvodové zdi kostela. Během realizace díla byla dohledána i původní podoba ceněného, ale vážně poškozeného náhrobku  – Manželé Anna Elisabetha Kreschel (+1713) a Christof Chreschel (+1709). Zda se podaří doplnit i chybějící andílky k tomuto dílu a popřípadě i uložené obrazy z váklenkových kaplí křížové cesty je ale již otázkou pro nějaký další projekt.
P1190758Dokončená architektura tak bude korunovat předchozí etapy projektu, v kterých byly zrestaurovány 4 sochy u vstupu do areálu a samozřejmě i parkové úpravy celého areálu. Věříme, že se obnovený areál kostela sv. Bartoloměje stane opět více přitažlivý pro návštěvníky města.
Slavnostní předání díla veřejnosti se uskuteční 15. 12. 2019 po nedělní Mši svaté, tedy cca od 10:00 pře kostelem sv. Bartoloměje.  Zvána je i široká veřejnost a pozveme i naše projektové partnery z Hrádku nad Nisou, Frýdlantu, Žitavy a Oybina. Dovolujeme si našim kolegům a partnerům poděkovat a velmi dobrou a příjemnou spolupráci. Bez našich partnerů by totiž projekt vůbec nebylo možno realizovat.

 

Restaurování souboru kamenné architektury.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbesncz2020_rgb_150dpi

U Kostela sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou probíhá v rámci projektu Paměť v krajině Trojzemí (100260207), který je podpořen z prostředků Evropské unie, restaurování souboru kamenné architektury z bývalého hřbitova u kostela Sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou. Jedná se o soubor náhrobků, kaplí křížové cesty a dalších drobných architektonických prvků kamenné architektury, které jsou nedílnou součástí areálu kostela. Restaurátorské práce byly dle charakteru konkrétních prvků rozděleny do 4 etap, ke kterým byl vždy zpracován restaurátorský záměr.  Cílem restaurování je obnova estetické a funkční kvality díla tak, aby mohlo být dále prezentováno na stávajícím místě. Restaurátorský proces je stanoven na základě provedeného vizuálního průzkumu díla.  Restaurátorský proces je stanoven na základě provedeného vizuálního průzkumu díla a je rozdělen do několika základních etap.P1190730

  • Dokumentace  Bude fotograficky zdokumentován původní stav díla a dílčí problémy, dílo bude zaměřeno. Podrobná dokumentace bude provázet všechny etapy restaurování.
  • Prekonsolidace Kamenný materiál bude lokálně povrchově konsolidován, aby mohlo být přistoupeno k procesu čištění mokrou cestou.
  • Čištění Na základě provedených zkoušek čištění bude stanoven optimální restaurátorský postup snímání druhotných znečištění a biologického napadení. Mokrým procesem čištění se k povrchu mohou dostávat migrující soli, v takovém případě bude nutno dílo lokálně či celkově odsolit, za pomoci buničinových zábalů. Povrchová tmavá krusta na kameni bude ztenčena. Mechanické očištění veškerých nepůvodních či dožilých plastických doplňků.
  • Konsolidace a injektáže Celkově bude nutno provést povrchovou konsolidaci prostředky na bázi organokřemičitanů. Případné trhliny budou zaceleny vhodným prostředkem.
  • Plastické retuše Mechanická poškození a spáry budou doplněny v umělém kameni podobné struktury a barvy jako originál. Jeho tvrdost nebude převyšovat tvrdost originální kamenné materie. Degradovaná a mechanicky poškozená místa budou doplněna do plného tvarosloví. Plastické doplňky budou dle potřeby opatřeny armaturami z nekorodující oceli.
  • Barevné retuše a závěrečné úpravy Nové doplňky v kameni budou lokálně barevně sjednoceny s originálem vhodnými barvami, retuš nebude aplikována celoplošně. Povrch bude ošetřen vhodným biocidním prostředkem. Na závěr bude dílo hydrofobizováno vhodným prostředkem. Bude provedena barevná rekonstrukce, pamětní nápisy budou případně zvýrazněny.
  • Restaurátorská zpráva Restaurátorský postup bude slovně i fotograficky dokumentován v restaurátorské zprávě tak, aby byl ozřejměn celkový metodický i technický postup.

P1190721Restaurátorské práce byly reálně zahájeny v dubnu 2019 restaurátorskou firmou Vankol spol. s.r.o., která u kostela restaurovala i 4 sochy při vstupu do areálu. Práce budou dokončeny v průběhu listipadu 2019.

Kostel postavený roku 1466 na místě staršího svatostánku z 13. století nechala v roce 1586 renesančně upravit Alžběta, manželka Ferdinanda Hoffmanna z Grünenbühlu. Dnešní podobu získal barokní přestavbou dle projektu stavitele Johanna Josepha Kuntzeho. Bývalý hřbitov mezi kostelem a ohradní zdí byl po jeho zrušení průběžně upravován do své současné parkové podoby s prezentací nejcennějších náhrobníků a soch. Kostel je kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem rejstříku 1619I/5-4303. Areál se zároveň nachází na území městské památkové zóny města Hrádek nad Nisou prohlášené dne 1. 9.2003 vyhláškou MK CR č. 108/2003.

Adventní koncert v kostele sv. Vavřince v Chrastavě v neděli 1. prosince.

Srdečně zveme na adventní koncert v kostele sv. Vavřince v Chrastavě v neděli 1. prosince od 16 hodin. Zazní adventní roráty a pastorely, skladby českých a světových autorů – Michna, Ryba, Vivaldi, Gounod. Účinkují členové Divadla F.X.Šaldy a hosté. Pro posluchače je připraveno tradiční občerstvení. Výtěžek bude věnován Domovu sv. Vavřince v Chrastavě na pořízení polohovacího lůžka.adventní koncert