P. Tomáš Pavel Genrt OFM dovršil svůj život v pondělí 2. prosince 2019

P Tomáš-Genrt parte zde…►
Na pohřeb p. Tomáše Genrta se vypravuje z Hrádku n.N. do Prahy autobus, ve kterém jsou ještě volná místa. Zájemci se mohou přihlásit na čísle 776 892 677 /Gábina Čarnogurská – Trafika Donín/. Odjezd je z bývalého stanoviště autobusů u hotelu Hrádecký Dvůr. Odjezd je ráno 10. 12. 2019 v 7:00 . Obřady začínají v 10:00 v chrámu Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí v Praze v 10:00 hod.a pak ve 12:00 u hlavní brány Olšanských hřbitovů. Návrat po skončení obřadu na hřbitově a po dohodě s řidičem.

Restaurování a revitalizace parku kolem kostela sv. Bartoloměje je dokončena.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck
Restaurování a revitalizace parku kolem kostela sv. Bartoloměje je dokončena. 21. 11. 2019 proběhl  za účasti zástupců památkové péče a zástupců zhotovitele  poslední kontrolní den díla Restaurování souboru kamenné architektury. Dohotovené dílo, celke 41 objektů kamenné architektury bylo předáno zástupcům Farnosti. Dílo bylo předáno před termínem a v mimořádné kvalitě.
JeP1190731dnalo se o 14 výklenkových kaplí z druhé poloviny 18. století odpovídajících 14 zastavení křížové cesty. Kaple byly celkově stabilizovány, opraveny a doplněny byly poničené a chybějící křížky na vrcholcích střechy kaplí.
Další etapou byl soubor kamenných desek a výklenkové kaple ve východní ohradní zdi areálu.
Restaurován byl i soubor náhrobků v jihozápadní, nejstarší části ohradní zdi areálu. Jednalo se o velmi cenné náhrobky ze 17. století, ale i o hodnotná mladší, vcholně barokní díla, která doplňují klasicistní a neogotické náhrobky.
Poslední skupina náhrobků je přisazena přímo do obvodové zdi kostela. Během realizace díla byla dohledána i původní podoba ceněného, ale vážně poškozeného náhrobku  – Manželé Anna Elisabetha Kreschel (+1713) a Christof Chreschel (+1709). Zda se podaří doplnit i chybějící andílky k tomuto dílu a popřípadě i uložené obrazy z váklenkových kaplí křížové cesty je ale již otázkou pro nějaký další projekt.
P1190758Dokončená architektura tak bude korunovat předchozí etapy projektu, v kterých byly zrestaurovány 4 sochy u vstupu do areálu a samozřejmě i parkové úpravy celého areálu. Věříme, že se obnovený areál kostela sv. Bartoloměje stane opět více přitažlivý pro návštěvníky města.
Slavnostní předání díla veřejnosti se uskuteční 15. 12. 2019 po nedělní Mši svaté, tedy cca od 10:00 pře kostelem sv. Bartoloměje.  Zvána je i široká veřejnost a pozveme i naše projektové partnery z Hrádku nad Nisou, Frýdlantu, Žitavy a Oybina. Dovolujeme si našim kolegům a partnerům poděkovat a velmi dobrou a příjemnou spolupráci. Bez našich partnerů by totiž projekt vůbec nebylo možno realizovat.

 

Restaurování souboru kamenné architektury.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbesncz2020_rgb_150dpi

U Kostela sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou probíhá v rámci projektu Paměť v krajině Trojzemí (100260207), který je podpořen z prostředků Evropské unie, restaurování souboru kamenné architektury z bývalého hřbitova u kostela Sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou. Jedná se o soubor náhrobků, kaplí křížové cesty a dalších drobných architektonických prvků kamenné architektury, které jsou nedílnou součástí areálu kostela. Restaurátorské práce byly dle charakteru konkrétních prvků rozděleny do 4 etap, ke kterým byl vždy zpracován restaurátorský záměr.  Cílem restaurování je obnova estetické a funkční kvality díla tak, aby mohlo být dále prezentováno na stávajícím místě. Restaurátorský proces je stanoven na základě provedeného vizuálního průzkumu díla.  Restaurátorský proces je stanoven na základě provedeného vizuálního průzkumu díla a je rozdělen do několika základních etap.P1190730

  • Dokumentace  Bude fotograficky zdokumentován původní stav díla a dílčí problémy, dílo bude zaměřeno. Podrobná dokumentace bude provázet všechny etapy restaurování.
  • Prekonsolidace Kamenný materiál bude lokálně povrchově konsolidován, aby mohlo být přistoupeno k procesu čištění mokrou cestou.
  • Čištění Na základě provedených zkoušek čištění bude stanoven optimální restaurátorský postup snímání druhotných znečištění a biologického napadení. Mokrým procesem čištění se k povrchu mohou dostávat migrující soli, v takovém případě bude nutno dílo lokálně či celkově odsolit, za pomoci buničinových zábalů. Povrchová tmavá krusta na kameni bude ztenčena. Mechanické očištění veškerých nepůvodních či dožilých plastických doplňků.
  • Konsolidace a injektáže Celkově bude nutno provést povrchovou konsolidaci prostředky na bázi organokřemičitanů. Případné trhliny budou zaceleny vhodným prostředkem.
  • Plastické retuše Mechanická poškození a spáry budou doplněny v umělém kameni podobné struktury a barvy jako originál. Jeho tvrdost nebude převyšovat tvrdost originální kamenné materie. Degradovaná a mechanicky poškozená místa budou doplněna do plného tvarosloví. Plastické doplňky budou dle potřeby opatřeny armaturami z nekorodující oceli.
  • Barevné retuše a závěrečné úpravy Nové doplňky v kameni budou lokálně barevně sjednoceny s originálem vhodnými barvami, retuš nebude aplikována celoplošně. Povrch bude ošetřen vhodným biocidním prostředkem. Na závěr bude dílo hydrofobizováno vhodným prostředkem. Bude provedena barevná rekonstrukce, pamětní nápisy budou případně zvýrazněny.
  • Restaurátorská zpráva Restaurátorský postup bude slovně i fotograficky dokumentován v restaurátorské zprávě tak, aby byl ozřejměn celkový metodický i technický postup.

P1190721Restaurátorské práce byly reálně zahájeny v dubnu 2019 restaurátorskou firmou Vankol spol. s.r.o., která u kostela restaurovala i 4 sochy při vstupu do areálu. Práce budou dokončeny v průběhu listipadu 2019.

Kostel postavený roku 1466 na místě staršího svatostánku z 13. století nechala v roce 1586 renesančně upravit Alžběta, manželka Ferdinanda Hoffmanna z Grünenbühlu. Dnešní podobu získal barokní přestavbou dle projektu stavitele Johanna Josepha Kuntzeho. Bývalý hřbitov mezi kostelem a ohradní zdí byl po jeho zrušení průběžně upravován do své současné parkové podoby s prezentací nejcennějších náhrobníků a soch. Kostel je kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem rejstříku 1619I/5-4303. Areál se zároveň nachází na území městské památkové zóny města Hrádek nad Nisou prohlášené dne 1. 9.2003 vyhláškou MK CR č. 108/2003.

Adventní koncert v kostele sv. Vavřince v Chrastavě v neděli 1. prosince.

Srdečně zveme na adventní koncert v kostele sv. Vavřince v Chrastavě v neděli 1. prosince od 16 hodin. Zazní adventní roráty a pastorely, skladby českých a světových autorů – Michna, Ryba, Vivaldi, Gounod. Účinkují členové Divadla F.X.Šaldy a hosté. Pro posluchače je připraveno tradiční občerstvení. Výtěžek bude věnován Domovu sv. Vavřince v Chrastavě na pořízení polohovacího lůžka.adventní koncert

Restaurování souboru kamenné architektury v rámci projektu paměť v krajině Trojzemí stále probíhá.

P1190542P1190547P1190546
Na prvním snímku je akademický restaurátor Martin Wagner při práci na restaurování na jednom zastavení kžížové cesty. Po stabilizaci původního kamene a doplnění chybějících částí dle restaurátorského záměru probíhá závěrečná patinace a stabilizace zastavení.Takto prochází opravami a stabilizací všechnay zastavení i dopodud nedokončené kaple, náhrobníky i další prvky. Opravené kamenné architektonické prvky se zapojely nejen do parkově upraveného okolí kostela, ale tvoří i zajímavý celek s celým okolím kostela, v tomto případě s novou knihovnou hned za původní ohradní zdí.

P1190552

P1190551

 

 

 

 

 

Prakticky neznámým objektem, který čeká na objevení veřejnosti je jeden z objektů při západní hřbitovní zdi, pravděpodobně náhrobek s  prostým pískovcovým hranolovým ostěním a nástavcem z roku 1817. Z kter=ho roku je náhrobek tušíme podle toho, že v jeho nadpraží je vysekáno „18A.J.17″.
Ve zděném nástavci je v pískovcové dekorem rámované nice  sekaná figurka světce v mnišském oděvu. Nyní, po průzkumu a restaurování i pojatá v původní barevnosti.
emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbesncz2020_rgb_150dpi