Dubnové setkání projektových partnerů v Městských muzeích Žitava.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

Dne 17. 4. 2018 se u PP4 v Žitavě uskutečnilo další z řady společných koordinačních setkání partnerů projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“. Hlavní body partnerské schůzky byly především: kontrola plnění milníků včetně informací o realizovaných aktivitách, publicita projektu, informační opatření a informační tabule u jednotlivých partnerů a společné aktivity a společné informační materiály (questingy, publikace aj.).Všichni projektoví partneři postupně představili a zzittau1hodnotili své aktivity, které jsou součástí jednotlivých milníků. PP1 město Hrádek nad Nisou již dokončilo milník č. 1 Rekonstrukce kamenného sloupu se sousoším sv. Anny, stejně tak i milník č. 2 Obnova a rekonstrukce kaple na Uhelné. Zároveň byli partneři pozvání na slavnostní otevření kapličky, které je plánováno na 4. 8. 2018. PP2 Římskokatolická farnost se aktuálně soustředí na restaurování 4 kamenných soch z areálu kostela sv. Bartoloměje a na přípravu výběrového řízení restaurování kamenné architektury křížové cesty, taktéž v areálu kostela. Město Frýdlant (PP3) na Křížovém vrchu, po revitalizaci zeleně (milník 3), dokončilo také stavební práce rekonstrukce Křížové cesty, která je součástí milníku č. 2. K dokončení celého druhého milníku schází již jen osazení informačních tabulí a pamětní desky na Křížové cestě a její slavnostní otevření, na které byly pozváni a budou se ho účastnit i všichni projektoví partneři. Slavnostní otevření a vysvěcení Křížové cesty za účasti litoměřického biskupa Mons. Mgr. Jana Baxanta je plánováno na sobotu 12. 5. 2018. I v Žitavě u PP4 probíhá realizace plánovaných aktivit. V současné době se nejvíce pracuje na sanaci klášterního dvora Žitava, konkrétně na milníku č. 2 obsahující zlepšení stavu zeleně s částečnými úpravami a vydlážděním cest a sanaci hrobek. Současně projektový partner pracuje také na přípravě publikačních opatření, konkrétně na přípravě kalendáře „Památky Žitavsko“ a na tvorbě questingové trasy v oblasti Žitavy. PP5 obec Oybin také informovala o svých aktivitách, konkrétně především o zahájení stavebních pracích na zřízení hospodářského zázemí předhradí (milník č. 3).
Dále byly partnery diskutovány společná informační opatření, především značky pro questingové trasy a questingový pas a informační tabule s informacemi nejen o projektu, ale také o projektových partnerech, které si partneři vzájemně umístí v místech realizace projektu či ve vybraných místech v daných městech. V rámci questingových tras byly představeny první značky pro questingy, které realizuje LP, byly dořešeny drobné grafické návrhy a připomínky zpracování značek a questingového pasu. Graficky shodné značky dále budou vytvořeny také ke questingovým trasám ostatních partnerů (PP3, PP4, PP5). Dále byl prostor věnován také webové aplikaci drobných památek, která je v současné době připravována (PP1). LP, PP1 a PP3 mají za úkol postupně dodávat informace k drobným památkám, které jsou výstupy mapování památek v jednotlivých regionech a které budou obsahem webové aplikace, která má být kompletně vytvořena do září roku 2019.
Na konec jednání byli partneři provedeni po Městských muzeích Žitava a po klášterním dvoře, kde město Žitava prezentovalo dokončené, aktuálně realizované i plánované aktivity.
Všichni projektoví partneři se znovu setkají na již zmíněném slavnostním otevření Křížové cesty na Křížovém vrchu ve Frýdlantu v sobotu 12. 5. 2018.

Třetí fotografická soutěž drobných památek.

Druckemblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbe

J_Rozkova_-_U_krizku

Snímek „U křížku“ od autorky J. Rožkové

Společnost pro kulturní krajinu v rámci projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“ vyhlašuje již třetí: FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ DROBNÝCH PAMÁTEK s cílem zachytit tematicky drobné památky v Trojzemí (Hrádecko, Frýdlantsko, Žitavsko) pohledem turistů a veřejnosti. Fotografie zařazené do soutěže budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách projektu http://www.pametvkrajinetrojzemi.cz v  sekci  Projekt – aktuality. Výherní fotografie bude vyhlášena v každé kategorii do 30. 9. 2018 a její a utor bude odměněn drobnou cenou. Přičemž za drobnými památkami nemusíte daleko cestovat, jsou nezaměnitelnou součástí krajiny a často se nachází v naší blízkosti. Fotosoutěž bude probíhat v termínu  od 17. 4. 2018 do  31. 8. 2018 a bude rozdělena do 3 kategorií dle věku soutěžících na: 1. děti, 2. mládež a 3. dospělí.
Odkaz na soutěžní podmínky: http://www.pametvkrajinetrojzemi.cz/page3.aspx?zaz=25-90
Internetové stránky projektu: http://www.pametvkrajinetrojzemi.cz
E- mail: pametvtrojzemi@gmail.com
Úkolem  soutěžících  je  libovolně tematicky vyfotografovat drobnou památku v Trojzemí na téma  „Hra  se  světlem“ a zaslat ji na e-mail: pametvtrojzemi@gmail.com,  společně s doplňujícími  informacemi:  název  fotky,  název památky,  soutěžní  kategorie,  jméno  autora  a kontakt.  Do  předmětu  emailu  soutěžící  uvede „Fotografická soutěž –Hra se světlem“.
Autor zasláním  fotografie  souhlasí  s podmínkami soutěže a fotografie je tím do soutěže zařazena.

 

Průběh prací z kontrolního dne 05.4.2018 z restaurátorských prací na souboru barokních soch u kostela Sv. Bartoloměje

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

Sochy Sv. Jan Křtite a Sv. Jana Nepomuckého z prostoru před kostelem sv. Bartoloměje byly na podzim roku 2017 demontovány z podstavců a převezeny do ateliéru zhotovitele. Byl proveden restaurátorský průzkum, odstranění nepůvodních doplňků a očištění povrchu kamene. Po stabilizaci vlhkosti v kameni na potřebnou úroveň bylo provedeno celkové povrchové chemické zpevnění kamene. Od posledního KD bylo u obou soch provedeno osazení nosných nerezových armatur a plastické doplnění. Rozpracováno je plastické doplnění krucifixu a rukou sochy Sv. Jana Nepomuckého. Při průzkumu bylo zjištěno, že svatozář pravděpodobně nebyla osazena, bude ještě ověřeno, zda neexistuje starší dobové vyobrazení, jak socha dříve vypadala. Řeší se také to, jak vypadala palmetová ratolest , oproti původnímu záměru půjde pravděpodobně  o náročnější a zdobnější provedení. Ve spolupráci s odborníky z památkové péče se hledá i výraz výsledné  podoby sousoší Sv. Jana Křtitele, které by odpovídalo co nejvíce původnímu originálu.

P1150986P1150984

P1150988P1150988

Restaurování soch v areálu kostela sv. Bartoloměje.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

jank1

Jan Křtitel před restaurátorským zásahem

jank2

Jan Křtitel po stabilizaci

jann1

Jan Nepomucký před restaurováním

jann2

Jan Křtitel po stabilizaci.

Restaurování soch v areálu kostela sv. Bartoloměje započalo již na počátku listopadu roku 2017 na soše sv. Jana Nepomuckého i na sousoší sv. Jan Křtitele. Sochy byly nejprve sneseny ze svých podstavců, ze kterých po celá staletí shlížely na prostranství před kostelem. Potom byly za účasti odborníků  naloženy a vydaly se na cestu do restaurátorského ateliéru.  Poté započal  podrobný restaurátorský průzkum povrchu, zda se nedochovala v hloubkách původní polychromie. Zároveň započalo řízené vysychání, omytí povrchu, měkčení krust a zpevnění degradujících partií původního pískovce. Pískovec je sice materiál velmi ušlechtilý a mimořádně vhodný pro sochařskou práci, problémem je však jeho malá odolnost proti povětrnostním vlivům. Dříve tomu naši předkové čelili tzv. polychromií, nebo-li nátěry a malbou soch. Ta sochy původně zdobila, ale také je chránila před výkyvy počasí. Polychromie ale vzala většinou zasvé, naopak povrch soch začal degradovat tím, že postupně reagoval s látkami  obsaženými ve vzduchu. Na povrchu soch se začaly objevovat tvrdé krusty, které se postupně oddělovaly od základu. Časem by tak socha zcela ztratila svoji původní modelaci. Proto bylo nezbytné provést odborné odmývání, měkčení a stabilizaci povrchu soch. Teprve poté mohla  proběhnout biosanace – preventivní ochrana proti růstu lišejníků a mechů. Následně pak mohou proběhnou práce na doplnění poškozených partií nově vsazovaným a nebo umělým kamenem.
Restaurování soch probíhá v rámci projektu Paměť v krajině Trojzemí, který je podpořen  prostřednictvím Programu na podporu přeshraniční spolupráce Sasko – Česká republika z prostředků Evropské unie.
Akce byla podpořena také Městem Hrádek nad Nisou.

Hradek logo RGB

Lednové setkání projektových partnerů v Hrádku nad Nisou

Dne 30. 1. 2018 se projektoví partneři projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“ opět sešli na společném koordinačním setkání, které proběhlo na radnici v Hrádku nad Nisou.

Tématem setkání opět byla postupná realizace projektových aktivit jednotlivými partnery a plnění projektového plánu. LP Společnost pro kulturní krajinu postupně realizuje aktivity podrobné pasportizace drobných památek v regionu Žitavska a zároveň průběžně pracuje na zpracování questingových tras a turistických tras s vědomostními kvízy. V rámci druhého milníku LP byly v průběhu roku 2017 vytvořeny elektronické puzzle z vítězných fotografií dvou realizovaných fotografických soutěží a z fotografií z mapování drobných památek z regionu Trojzemí (LP Žitavsko, PP1 Hrádecko, PP3 Frýdlantsko), elektronické puzzle si můžete vyzkoušet složit na internetových stránkách projektu pod odkazem http://www.pametvkrajinetrojzemi.cz/index3.aspx?rub=22. Zároveň jsou na internetových stránkách také již v pracovní verzi dostupné první vědomostní kvízy ke třem cyklistickým trasám, které jsou tvořeny v rámci třetího milníku LP. PP1 město Hrádek nad Nisou na podzim dokončilo rekonstrukci a obnovu morového sloupu se sousoším sv. Anny, jehož replika byla navrácena na téměř původní místo na Horní náměstí v Hrádku nad Nisou. Dne 31. 1. 2018 bude také dokončena rekonstrukce kapličky na Uhelné, k jejímuž dokončení město Hrádek nad Nisou plánuje pro projektové partnery i veřejnost uspořádat slavnostní otevření.

Setkání partnerů projektu Paměť v krajině Trojzemí.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

Dne 14. 11. 2017 se uskutečnilo další z řady společných koordinačních setkání projektových partnerů projektu „Paměť v krajině Trojzemí“, tentokrát u projektové partnera obce Oybin.Setkání se zúčastnili všichni projektoví partneři a hlavním cílem setkání byl opět především průběh projektu, řečí „projekťáků“ „kontrola plnění milníků“.  Důraz při koordinačních jednání je kladen také na společné aktivity projektových partnerů či na aktivity jednotlivých partnerů na sebe navazující, tak aby byly tyto aktivity efektivně plánovány a správně realizovány.
Tématem byly také náležitosti publicity projektu a společná informační opatření, především značky pro questingové trasy a dále také informační tabule u jednotlivých partnerů v místech realizace projektu. V návaznosti na informační materiály se na konci setkání projektoví partneři vydali do terénu, a to na místo Oybin – Hain, kde mohou být umístěny samostatné informační tabule k jednotlivým projektovým partnerům (Hrádek nad Nisou a Frýdlant). Cílem vzájemného umístění informačních tabulí u jednotlivých partnerů je předat návštěvníkovi informace o dalších turistických cílech a místech v přeshraničním regionu a podpořit tak jeho zájem o návštěvu těchto míst i celého regionu Trojzemí. Další partnerské setkání bylo domluveno na leden 2018, konat se bude v Hrádku nad Nisou a jeho termín bude upřesněn v průběhu prosince.

170225_Habekorn_Hein_P1050350Malebné místo vyhlídky Ludwigshöhe (Ludvíkova vyhlídka) jsme sice nenavštívili, ale alespoň  tímto si dovoluji pozvat čtenáře k našim kolegům a partnerům do Oybina, tajemného místa Karla IV, v jehož době byl Oybin součástí Českého království a císař a král zde mohutně budoval a rád pobýval a pracoval.

Druhá fotografická soutěž na téma „Život v neživém“ má své vítěze

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

 

 

D
Do soutěže bylo v průběhu jejího trvání zasláno krásných 31 tematických fotografií od 11 českých i německých autorů ve dvou soutěžních kategoriích. Všechny soutěžní fotografie si můžete prohlédnout v níže přiložené prezentaci či zonerama albu. Na základě hodnocení všech fotografií odbornou porotou a projektovými partnery byly vybrány nejlepší fotografie fotosoutěže.
V kategorii mládež byla jedinou odvážnou soutěžící Hana Modrá se svým snímkem s názvem „Oživení“, který zachycuje detail drobné památky ze Zdislavského hřbitova. Tento snímek je tak vítězný v kategorii mládež.

1
(snímek „Oživení“ od Hany Modré)

V kategorii dospělých byla za nejhezčí výherní fotografii vybrána fotografie „Hnízdečko“ zachycující Boží muka v Hejnicích s ptačím hnízdem od autorky Hany Perné.

2
(„Hnízdečko“ od autorky Hany Perné)

Druhé místo v kategorii dospělých obsadil snímek Božích muk s Madonou na Stará poutní cestě Raspenava pojmenovaný „S děťátkem“ od autorky Evy Modré.

3
(„S děťátkem“ od Evy Modré)

Na třetím místě se pak umístily 3 fotografie se stejným počtem udělených bodů, a to „Okno s růžemi“ Historického domku u zámku Lemberk od autorky Petry Glaß, snímek „Zvonička“ na hřbitově v Oldřichově v Hájích od autorky Evy Modré a fotografie Božích muk U tří lip v Raspenavě s názvem „Neživé v živém“.

Všechny hodnocené fotografie jsou k zobrazení na Zonerama zde… ►

Ve všech soutěžních fotografií byly také dále vybrány nejhezčí fotografie pro tvorbu elektronických puzzle. Těmito fotografiemi jsou: „Kaplička v Uhelné“ od Hany Perné, „Interiér horského kostelíku v Ojvíně“ od Petry Pučalíkové, snímky „Zvonička“ a „S děťátkem“ od Evy Modré a „Hnízdečko“ od Hany Perné.

Elektronické puzzle budou dostupné zde na internetových stránkách Lead partnera projektu http://www.pametvkrajinetrojzemi.cz pod odkazem http://www.pametvkrajinetrojzemi.cz/index3.aspx?rub=22. Aktuálně si na tomto odkaze můžete složit elektronické puzzle vytvořené z vítězných a vybraných fotografií první fotografické soutěže na téma „Drobné památky v zimě“.

Všem výhercům gratulujeme a budeme se těšit na další, v řadě již třetí, fotografickou soutěž, která se bude konat v roce 2018.

 

 

 

 

Partnerské setkání projektových partnerů ve Frýdlantu

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

 

Partnerské setkání projektových partnerů ve Frýdlantu

kkkkDne 26. 9. 2017 se uskutečnilo další z řady společných koordinačních setkání projektových partnerů projektu „Paměť v krajině Trojzemí“, tentokrát na radnici ve Frýdlantu.

Setkání se účastnili všichni projektoví partneři a hlavním cílem setkání byla opět především kontrola plnění milníků včetně vzájemného předání informací o již realizovaných a zároveň aktuálně plánovaných aktivitách všech partnerů v návaznosti na stanovený projektový plán. Zároveň bylo vyhodnoceno a zkontrolováno čerpání finančních prostředků jednotlivých partnerů v rámci projektu do 30. 8. 2017, jejichž výše je stanovena závazným plánem čerpání.

Dalším důležitým tématem setkání byly společné aktivity partnerů či aktivity mezi partnery provázané jako například mapování drobných památek v jednotlivých regionech a tvorba webové aplikace drobných památek (PP1) či tvorba questingových tras, které budou tvořeny čtyřmi partnery (LP, PP3, PP4, PP5) a pro které bude PP3 vytvořen společný questingový pas. V rámci tohoto tématu byly diskutovány a koordinovány také společná informační opatření a společné či provázané informační materiály.

Nakonec setkání se všichni projektoví partneři vydali na malou exkurzi na Křížový vrch, kde aktuálně probíhají práce na rekonstrukci Křížové cesty (PP3, milník 2). Město Frýdlant provedlo partnery Křížovou cestou, prezentovalo již realizované aktivity a práce a zároveň činnosti, kterými bude rekonstrukce pokračovat. Zajímavostí z realizace aktivit na Křížové cestě je, že během prací byl například nalezen původní kovový kříž z objektu Boží hrob, o kterém se původně nevědělo. Díky tomu bude pravděpodobně oproti plánu v rámci opravy objektu vytvořena a dosazena na Boží hrob také replika tohoto kříže.

Projektoví partneři se sešli na konci září v Městských muzeích Žitava

Druckemblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbe

 

 

P1010929Dne 29. 8. 2017 se u PP4 město Žitava uskutečnilo další koordinační setkání projektových partnerů  projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“.

Hlavním tématem setkání byla postupná realizace aktivit projektu všemi projektovými partnery. Všichni projektoví partneři postupně realizují jejich aktivity dle harmonogramu projektu. LP Společnost pro kulturní krajinu aktuálně realizuje pasportizavci drobných památek v regionu Žitavsko, pracuje na tvrobě questingových a turistických tras, má vyhlášenou druhou fotografickou soutěž na téma „Život v neživém“ a zadala také tvoření elektronických puzzle a elektronických kvízů k turistickým trasám, které budou veřejně dostupné na internetových stránkách projektu www.pametvkrajinetrojzemi.cz. PP1 město Hrádek nad Nisou v červenci zahájilo rekonstrukci kaple na Uhelné a v září 2017 dokončí rekonstrukci morového sloupu se sousoším sv. Anny, morový sloup již stojí na původním místě na náměstí v Hrádku nad Nisou a k dokončení chybí už jen dotvoření a dosazení sochy sv. Anny Samotřetí. Zároveň PP1 postupně realizuje pasportizaci drobných památek v regionu Hrádecko a připravuje webovou aplikaci obsahující informace ke 150 pasportizovaným památkám v Trojzemí. PP2 Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou, tedy naše farnost, již téměř ukončila revitalizaci zeleně v areálu kostela sv. Bartoloměje a následně se zaměří na restaurování kamenné architektury u kostela. Město Frýdlant (PP3) ukončilo etapu revitalizace zeleně v areálu Křížové cesty na Křížovém vrchu a pokračuje v realizaci stavebních prací v rámci rekonstrukce samotné Křížové cesty. I město Frýdlant se podílí na mapování drobných památek v Trojzemí, a to pasportizací drobných památek v regionu Frýdlantsko. PP4 město Žitava ukončilo sanaci části kláštěrního dvora s balustrádou a následně se zaměří na sanaci hrobek kláštěrního dvora. Projektoví partneři si v rámci koordinačního setkání mohli kláštěrní dvůr s hrobkami, stejně jako ostatní prostory muzeí, prohlédnout. Projektový partner obec Oybin (PP5) také postupně realizuje plánované aktivity, ze kterých je téměř ukončena sanace a restaurování obytné veže hradu a kláštěra Oybin.

Revitalizovaná zeleň v areálu kostela sv. Bartoloměje předána.

Druck

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbe

Hradek logo RGB

Již 30.6.2017 došlo k předání hotového díla v parku kolem kostela sv. Bartoloměje. Nicméně ještě několik týdnů po předání není možné vstupovat na nově oseté trávníky a taktéž chybí některé drobnosti, kde není dokončena administrativa a následné provedení prací. Tráva je již po několikeré seči a nebude trvat dlouho, a vstup na trávníky bude možný. Zatím zkouší kvalitu díla zejména děti, které volný zelený prostor oceňují. Muži zase přemýšlejí o praktických aspektech následné údržby a hodnotí jednak provedené dílo, ale také nápady a změny provedené projektantkou Ing.  Kateřinou Tomanovou. Ač to není úplně patrné a na první pohled se zdá, jakoby vše v parku bylo takto odedávna, spousta věcí je pojata jinak než dříve. Jak bude vše fungovat se zjistí ale až užíváním a při údržbě parku.

P1080550P1080554 P1080557 P1080564

 

Celé dílo proběhlo díky podpoře Evropské unie v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Výraznou podporu v realizaci projektu poskytují také naši projektová parneři, zejména město Hrádek nad Nisou.

Projekt Paměť v krajině Trojzemí však zdaleka nekončí. V současné době je rozpracováno výběrové řízení na restaurování 4 barokních soch při západním, hlavním vstupu do areálu. Také ostatní projektoví partneři pokračují řadou zajímavých aktivit. Více informací naleznete na stránkách projektu zde.
Stránky projektu jsou pravidelně aktualizovány a umístěny na adrese www.pametvkrajinetrojzemi.cz.
Zde jsou umístěny i informace a odkazy na ostatní partnery tohoto projektu.