Restaurování souboru kamenné architektury.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbesncz2020_rgb_150dpi

U Kostela sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou probíhá v rámci projektu Paměť v krajině Trojzemí (100260207), který je podpořen z prostředků Evropské unie, restaurování souboru kamenné architektury z bývalého hřbitova u kostela Sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou. Jedná se o soubor náhrobků, kaplí křížové cesty a dalších drobných architektonických prvků kamenné architektury, které jsou nedílnou součástí areálu kostela. Restaurátorské práce byly dle charakteru konkrétních prvků rozděleny do 4 etap, ke kterým byl vždy zpracován restaurátorský záměr.  Cílem restaurování je obnova estetické a funkční kvality díla tak, aby mohlo být dále prezentováno na stávajícím místě. Restaurátorský proces je stanoven na základě provedeného vizuálního průzkumu díla.  Restaurátorský proces je stanoven na základě provedeného vizuálního průzkumu díla a je rozdělen do několika základních etap.P1190730

  • Dokumentace  Bude fotograficky zdokumentován původní stav díla a dílčí problémy, dílo bude zaměřeno. Podrobná dokumentace bude provázet všechny etapy restaurování.
  • Prekonsolidace Kamenný materiál bude lokálně povrchově konsolidován, aby mohlo být přistoupeno k procesu čištění mokrou cestou.
  • Čištění Na základě provedených zkoušek čištění bude stanoven optimální restaurátorský postup snímání druhotných znečištění a biologického napadení. Mokrým procesem čištění se k povrchu mohou dostávat migrující soli, v takovém případě bude nutno dílo lokálně či celkově odsolit, za pomoci buničinových zábalů. Povrchová tmavá krusta na kameni bude ztenčena. Mechanické očištění veškerých nepůvodních či dožilých plastických doplňků.
  • Konsolidace a injektáže Celkově bude nutno provést povrchovou konsolidaci prostředky na bázi organokřemičitanů. Případné trhliny budou zaceleny vhodným prostředkem.
  • Plastické retuše Mechanická poškození a spáry budou doplněny v umělém kameni podobné struktury a barvy jako originál. Jeho tvrdost nebude převyšovat tvrdost originální kamenné materie. Degradovaná a mechanicky poškozená místa budou doplněna do plného tvarosloví. Plastické doplňky budou dle potřeby opatřeny armaturami z nekorodující oceli.
  • Barevné retuše a závěrečné úpravy Nové doplňky v kameni budou lokálně barevně sjednoceny s originálem vhodnými barvami, retuš nebude aplikována celoplošně. Povrch bude ošetřen vhodným biocidním prostředkem. Na závěr bude dílo hydrofobizováno vhodným prostředkem. Bude provedena barevná rekonstrukce, pamětní nápisy budou případně zvýrazněny.
  • Restaurátorská zpráva Restaurátorský postup bude slovně i fotograficky dokumentován v restaurátorské zprávě tak, aby byl ozřejměn celkový metodický i technický postup.

P1190721Restaurátorské práce byly reálně zahájeny v dubnu 2019 restaurátorskou firmou Vankol spol. s.r.o., která u kostela restaurovala i 4 sochy při vstupu do areálu. Práce budou dokončeny v průběhu listipadu 2019.

Kostel postavený roku 1466 na místě staršího svatostánku z 13. století nechala v roce 1586 renesančně upravit Alžběta, manželka Ferdinanda Hoffmanna z Grünenbühlu. Dnešní podobu získal barokní přestavbou dle projektu stavitele Johanna Josepha Kuntzeho. Bývalý hřbitov mezi kostelem a ohradní zdí byl po jeho zrušení průběžně upravován do své současné parkové podoby s prezentací nejcennějších náhrobníků a soch. Kostel je kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem rejstříku 1619I/5-4303. Areál se zároveň nachází na území městské památkové zóny města Hrádek nad Nisou prohlášené dne 1. 9.2003 vyhláškou MK CR č. 108/2003.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny